O nás

Hlavným cieľom divízie Medical Services je ponúknuť kvalitný komplexný servis v zdravotníctve, a to za obojstrannej spolupráce s tradičnými a významnými zdravotníckymi titulmi z portfólia vydavateľstva Mladá fronta, a. s., ktoré so svojou 71-ročnou tradíciou patrí k najúspešnejším vydavateľstvám v Českej republike.

Naše vydavateľstvo lekárskej literatúry poskytuje ucelené vydavateľské služby vrátane distribúcie. Knihy z našej lekárskej aj pacientskej edície pripravujeme v spolupráci s poprednými českými aj zahraničnými odborníkmi, ich participácia zaručuje vysokú odbornú vzdelávaciu úroveň našich publikácií.

Divízia Medical Services vydáva aj tradičný spravodajský mesačník Zdravotníctví a medicína, určený nielen lekárom a nelekárskym pracovníkom, ale aj farmaceutom a manažérom v zdravotníctve, či recenzovaný časopis Postgraduální medicína, poskytujúca informácie pre celoživotné vzdelávanie lekárov. Divízia tiež zaisťuje vydavateľský servis pre časopisy odborných lekárskych spoločností a časopisy Českej lekárskej spoločnosti Jána Evangelisty Purkyně.

Divízia Medical Services sa zameriava nielen na lekárov, sestry a ostatných nelekárskych zdravotníckych pracovníkov, ale aj na pacientov a širokú verejnosť. Poskytuje tiež profesionálny a komplexný servis v oblasti vzdelávacích a odborných podujatí pre klientov z radov odborných spoločností či farmaceutických firiem – organizuje kongresy, konferencie, sympóziá, semináre, školenia či podujatia spoločenského charakteru. Jedným z najvýznamnejších projektov v tejto oblasti je Postgraduálna akadémia, spoločný vzdelávací projekt divízie Medical Services a Českej lekárskej komory.