Ochrana osobných údajov

V medical-services.sk si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Môžete si byť istý, že Vaše meno ani kontaktné údaje nebudeme nikde zverejňovať ani poskytovať tretím stranám s výnimkou kuriéra, ktorý Vám doručí tovar.

Prevádzkovateľ  monelli, s.r.o. vyhlasuje, že má spracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení  novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Pracovníci prevádzkovateľa monelli, s.r.o., ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa §21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Zároveň sú si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ oznámil Úradu na ochranu osobných údajov informačné systémy IS Eshop, IS Marketing, IS Vernostný program a IS Spotrebiteľská súťaž.

Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje nákup v e-shope a za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.”) nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

Nákup v eshope www.medical-services.sk je možné uskutočniť s registráciou alebo bez registrácie.

Pri nákupe bez registrácie sú  spracúvané osobné údaje len za účelom nákupu v eshope, t.j. plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán.

Pri nákupe s registráciou na www.medical-services.sk získa registráciou spotrebiteľ prístup k svojmu kontu. Konto spotrebiteľa umožňuje rýchle vyplnenie objednávky, sledovanie histórie objednávok.

Ako registrovaný klient môžete svoje údaje kedykoľvek meniť v sekcii Zmena údajov.

Registráciou na stránke www.medical-services.sk sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, či mu budú zasielané informácie o novinkách prostredníctvom newslettru. Z newslettru sa môže spotrebiteľ kedykoľvek odhlásiť.

Zakliknutím súhlasu s posielaním newslettra spotrebiteľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely zaradenia do emailového newslettra.

Ako registrovaný klient môžete svoje údaje po prihlásení do svojho účtu na www.medical-services.sk zmeniť v sekcii Zmena údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté iným subjektom. Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek prostredníctvom e-mailu požiadať o ukončenie ich spracúvania, zhromažďovania, či uchovávania.

Spotrebiteľ súhlasom so spracúvaním osobných údajov potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

1        a) identifikačných údajoch predávajúceho;

2        b) účele spracúvania osobných údajov;

3        c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;

4        d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;

predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať;

predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku;

c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.